Garantievoorwaarden van Hansgrohe

Vertrouw op kwaliteit 'Made by Hansgrohe'

Onze klanten altijd de hoogste kwaliteit bieden, is een elementair onderdeel van de ondernemingsfilosofie van Hansgrohe.

De gebruiker of wederverkoper van het product dient zich met eventuele klachten en/of reclamaties schriftelijk te wenden tot het verkooppunt waar het product is aangekocht.

Hansgrohe hanteert een fabrieksgarantie van vijf jaar voor de eindgebruiker. De garantie geldt alleen voor producten die onder de merknamen Hansgrohe en Axor zijn verkocht. Fabrieksgarantie geldt uitsluitend op fabricagefouten die vallen onder de verantwoordelijkheid van Hansgrohe. Aan slijtage onderhevige onderdelen vallen buiten de fabrieksgarantie, evenals klachten die zijn ontstaan door verkeerd onderhoud of gebruik van reinigingsmiddelen. Hiervoor verwijzen wij u naar ons reinigingsadvies.

In geval van garantie dient vooraf te worden aangetoond dat de aankoopdatum binnen de garantietermijn valt. De Hansgrohe service afdeling beoordeelt vervolgens de klacht. Wanneer reparatie of bezoek ter plaatse noodzakelijk is, wordt een servicemonteur of installateur ingeschakeld. Onderdelen worden opgestuurd en vervolgens maakt de servicemonteur of installateur een afspraak om de reparatie ter plaatse uit te voeren. Aanspraak op garantie kan in alle gevallen alleen voorafgaand aan de reparatie gemaakt worden.

Voorwaarden en details vindt u in de onderstaande garantievoorwaarden.

Garantievoorwaarden

I. Garantieverklaring

Hansgrohe B.V. garandeert Eindgebruikers dat haar producten vrij zijn van materiaal-, fabricage-, of constructiefouten. De producten voldoen aan de nationaal en europees geldende normen voor drinkwaterinstallaties en voldoen aan de bouw- en keuringsprincipes.

II. Garantietermijn

Hansgrohe B.V. biedt fabrieksgarantie aan Eindgebruikers van producten die onder de merken Hansgrohe en Axor worden verkocht. “Eindgebruiker” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het product voor eigen gebruik heeft aangekocht, zonder de intentie te hebben om deze door te verkopen of te installeren bij derden. De garantie geldt uitsluitend voor de Eindgebruiker die het product als eerste heeft gekocht, en niet voor volgende eindgebruikers.

De garantietermijn bedraagt 5 jaar na aankoop door de eerste Eindgebruiker van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie dient de Eindgebruiker een aankoopbewijs, waaruit de aankoopdatum duidelijk blijkt, te overleggen. Bij toepassing in bedrijven, waaronder begrepen hotels, wordt de garantie alleen geboden onder de voorwaarde van regelmatig en vakkundig onderhoud, minimaal éénmaal per jaar. Vervangen en gerepareerde goederen vallen eveneens onder de garantie. De garantietermijn wordt door een reparatie of levering van onderdelen in de garantieperiode echter niet verlengd of vernieuwd.

III. Schriftelijke melding van Defecten

 Onder “Defect” wordt verstaan een defect dat te wijten is aan het productieproces van de fabrikant. Niet of slecht functioneren van producten als gevolg van slijtage of onjuist onderhoud (onjuist gebruik van schoonmaakmiddelen) wordt hieronder niet begrepen.

De Eindgebruiker kan een beroep doen op de Fabrieksgarantie, door Defecten schriftelijk te melden bij het verkooppunt of de installateur, waarbij de Eindgebruiker tevens aangeeft dat het Defect binnen de garantietermijn is gemeld en een kopie van het aankoopbewijs aanhecht. De melding van het Defect dient eveneens binnen de garantietermijn door Hansgrohe B.V. te zijn ontvangen.

IV. Voorwaarden voor de garantie

Alleen bij meldingen van Defecten die binnen de garantietermijn door Hansgrohe B.V. zijn ontvangen, zal Hansgrohe B.V. het gemelde Defect aan het product verhelpen. Het verhelpen van het Defect geschiedt zodanig dat Hansgrohe B.V. de keuze heeft om defecte onderdelen te repareren of door onderdelen te vervangen. Bij tijdige melding van een gegronde klacht worden onderdelen, arbeidsloon en vracht- en verpakkingskosten niet berekend. Na het verstrijken van het tweede jaar van de garantietermijn worden alleen voorrijkosten berekend.

De Eindgebruiker dient Hansgrohe voldoende tijd en mogelijkheden te verschaffen om herstelleveringen en/of reparaties uit te voeren. Indien de Eindgebruiker niet meewerkt aan reparaties of herstelleveringen, is Hansgrohe bevrijd van haar garantieverplichtingen en niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade. Indien de Eindgebruiker een spoedreparatie verlangt of verlangt dat de reparatie geschiedt buiten de gebruikelijke werkuren, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Eindgebruiker.

Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost of kan de reparatie niet door Hansgrohe worden uitgevoerd, dan verklaart Hansgrohe zich op verzoek van de Eindgebruiker bereid om een gratis vervangend product te leveren van hetzelfde type en dezelfde uitvoering. Mocht dit product niet langer beschikbaar zijn, dan dient Hansgrohe een gelijkwaardig product te leveren.

Overige voorwaarden voor het in werking treden van de garantie zijn:
- installatie door een erkende installateur;
- onderhoud van de producten zoals beschreven in de handleiding, bijgevoegd bij het product;
- het in acht nemen van de algemeen aanvaarde montage- en onderhoudsvoorschriften.

 

 

V. Uitzonderingen

De Fabrieksgarantie is niet van toepassing op de volgende onderdelen:
- aan slijtage onderhevige delen;
- breekbare onderdelen zoals glas en verlichting (bij defecten veroorzaakt door breuk);
- vervangingsonderdelen zoals batterijen, lampjes en filters.

De Fabrieksgarantie is bovendien niet van toepassing in de volgende gevallen:
- bovenmatige belasting, verkeerd, oneigenlijk of onnatuurlijk gebruik van het product;
- opzettelijke of door verwaarlozing ontstane beschadigingen;
- beschadigingen veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, verkeerd onderhoud of gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen (zie reinigingsadvies);
- incorrecte afstelling van de waterregulerende (zouthoudende) installatie;
- wanneer installatie is verricht door niet erkende installatiebedrijven of gebruik is gemaakt van onderdelen van “vreemde herkomst”;
- beschadigingen ontstaan tijdens montage;
- incorrecte installatie (o.a. niet conform de montagehandleiding);
- invloed van chemische/elektrochemische stoffen of invloed van elektriciteit;
- schade ontstaan door “force majeure”of natuurrampen (o.a. overstroming, brand en bevriezing).

 

Voor zover een productgebrek als niet door deze garantie gedekt blijkt, zijn de bij verzending
en transport van het product ontstane kosten voor rekening van de consument zelf. Daarnaast dient
de consument de kosten, inclusief enige arbeidskosten, te dragen, die bij het onderzoeken
van het product ontstaan, evenals de kosten van de demontage en herinstallatie van het product.
Indien de consument na het geïnformeerd zijn over de garantie-uitsluiting en de
geschatte reparatiekosten de uitvoering van de reparatie
wenst, dient hij tevens de kosten voor de reserveonderdelen en arbeidskosten voor zijn rekening te nemen.

Als de fout aan het product niet reeds bij de levering aanwezig was, bepaalt Hansgrohe per
geval of de fout gratis wordt verholpen. De consument heeft in dit geval
geen wettige aanspraak op het verhelpen van het gebrek.

De consument heeft naast de rechten uit de garantie tevens wettelijke rechten. Deze voor de
consument soms voordeligere rechten worden niet door de garantie beperkt. De
garantie laat tevens de rechten onverlet, die de directe klant en eventueel de gebruiker
ten opzichte van de verkoper heeft, waarbij de directe klant het product heeft gekocht.

Deze garantie valt onder het Duitse recht met uitsluiting van het UN-koopovereenkomstenverdrag (CISG) d.d. 11 april 1980. Plaats van handeling voor de verplichtingen uit deze garantie is Schiltach, Duitsland. Voor zover toegestaan is de bevoegde rechtbank Rottweil, Duitsland.

Hansgrohe AG
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Duitsland

Download de garantievoorwaarden

Hansgrohe gebruikt cookies om u de best mogelijke service te kunnen bieden. Als u doorsurft op de website, zonder uw instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met het cookie-gebruik.

   

OK

Apps & services voor tablets

Nu ontdekken