Stand: augustus 2019

Algemene voorwaarden hansgrohe

Versie: Augustus 2019

I. Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") van Hansgrohe B.V. ("Hansgrohe") zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten, overeenkomsten betreffende werk en/of materialen en andere bestellingen ("Overeenkomst(en)") gesloten tussen Hansgrohe en klanten ("Koper(s)").

2. Algemene voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst tussen Hansgrohe en Koper. Enkel de onderhavige Algemene Voorwaarden zijn op de Overeenkomst tussen Hansgrohe en Koper van toepassing.

3. De Algemene Voorwaarden zijn ook op dezelfde wijze van toepassing op alle toekomstige Overeenkomsten met dezelfde Koper, zelfs in geval dit niet uitdrukkelijk overeengekomen werd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden in de versie die geldig is op de datum van sluiting van de Overeenkomst - zoals beschreven in art. II - en op dat moment te vinden is op de website van Hansgrohe.nl, althans in de versie die het meest recent werd meegedeeld (in welke vorm dan ook) aan Koper.

II. Sluiting van de Overeenkomst


1. Een aanbod van Hansgrohe is geen aanbod in de zin van art. 6:217 BW en dan ook niet bindend, tenzij het aanbod uitdrukkelijk als bindend werd aangeduid. De order van Koper wordt beschouwd als een bindend contractueel aanbod, welk aanbod geldig blijft gedurende ten minste 8 (acht) dagen. Het aanbod is aanvaard wanneer Hansgrohe de order schriftelijk bevestigt aan Koper. De Overeenkomst komt op dat moment tot stand.

2. Hansgrohe verstrekt geen garantie ten aanzien van eindgebruikers, tenzij een afzonderlijke garantieverklaring is afgegeven.

3. De door Hansgrohe overgedragen documenten in het kader van de sluiting van de Overeenkomst, zoals afbeeldingen en tekeningen, alsmede technische details en specificaties gemaakt door Hansgrohe, zijn doorslaggevend. Alle technische, bouwkundige of andere wijzigingen aan de te leveren goederen zijn toegestaan, indien en voor zover deze voor Koper aanvaardbaar zijn. Koper aanvaardt wijzigingen, tenzij hij binnen 48 uren na ontvangst van de goederen klaagt over onaanvaardbaarheid.

4. Bepalingen uit individuele Overeenkomsten hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Een schriftelijke Overeenkomst of de schriftelijke bevestiging van mondelinge afspraken door Hansgrohe is bepalend voor de inhoud van dergelijke Overeenkomsten.

5. Getoonde of verstrekte monsters of voorbeelden gelden slechts ter aanduiding (van het materiaal) zonder dat de geleverde zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

III. Levering, transport en risico-overdracht


1. In principe heeft de levering door Hansgrohe "ex works" plaats, in die zin dat het risico van de goederen overgaat op Koper vanaf het moment dat de goederen door Hansgrohe zijn verzonden. Levering en aanvaarding door Koper vindt plaats op het moment dat goederen voor transport worden (in)geladen. Indien de verzending wordt vertraagd door toedoen van Koper of door omstandigheden waarvoor Hansgrohe niet verantwoordelijk is, dan gaat het risico over op Koper bij de kennisgeving van gereedheid voor levering.

2. Behoudens andersluidende afspraken, is Koper verantwoordelijk voor het afsluiten van een vervoerverzekering en draagt Koper daarvan de kosten. De kosten van het vervoer zijn geregeld in art. V van deze Algemene Voorwaarden.

3. Hansgrohe kan ervoor kiezen om een order in gedeeltes te leveren en om voor deze afzonderlijke leveringen deelfacturen op te stellen.

4. Indien de verzending of de levering van de goederen wordt vertraagd op verzoek van Koper of door omstandigheden gelegen binnen de risico- en verantwoordelijkheidssfeer van Koper, dan vergoedt Koper eventuele opslagkosten aan Hansgrohe, alsmede de gemiste rente op het geïnvesteerd kapitaal in de goederen. In het geval dat Hansgrohe de goederen opslaat, zal de vordering neerkomen op minstens 0,5% van het nog openstaande factuurbedrag voor elke uitstaande maand, te beginnen één (1) maand na de kennisgeving van gereedheid voor levering. Hansgrohe heeft het recht om, na Koper een redelijke termijn te hebben gesteld en na ommekomst van die termijn zonder dat Koper binnen die termijn alsnog voor levering heeft gezorgd, zich te ontdoen van de te leveren goederen en om een vergelijkbaar goed te leveren aan Koper of om de Overeenkomst te ontbinden.

IV. Levering, transport en risico-overdracht


1. De leveringstermijn is niet bindend (indicatie maar geen fatale termijn), tenzij is overeengekomen dat deze termijn wel bindend is. De termijn gaat lopen op het moment dat alle voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde gegevens zijn ontvangen door Hansgrohe. Mocht overeengekomen zijn dat betaling plaats moet vinden voor levering, dan vangt de leveringstermijn aan op het moment van betaling door Koper.

2. Hansgrohe heeft geleverd binnen de leveringstermijn, wanneer levering binnen die termijn heeft plaatsgevonden of binnen die termijn een kennisgeving van gereedheid als bedoeld in art. II.1 heeft gegeven aan Koper.

3. De leveringstermijn wordt verlengd met de duur van oponthoud in het bedrijfsproces van Hansgrohe die als overmacht moet worden betiteld. Daaronder vallen in ieder geval stakingen, arbeidsconflicten, operationele verstoringen door handelen of nalaten door toeleveranciers van Hansgrohe, natuurrampen, terroristische aanslagen en al hetgeen daar volgens vaste jurisprudentie overigens onder dient te worden begrepen. Hansgrohe zal pogen om – al dan niet met aanpassing van de Overeenkomst – de Overeenkomst na te komen. Mocht uitvoering van de Overeenkomst ook na ommekomst van de verlengde leveringstermijn niet mogelijk blijken, dan hebben beide partijen de mogelijkheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Aan partijen komt in dat geval geen recht toe op vergoeding van enigerlei schade.

4. Koper is verplicht om goederen bij ontvangst te keuren en om binnen 48 uren na ontvangst zichtbare gebreken (voor definitie zie art. VIII) te melden bij Hansgrohe. Bij melding buiten voornoemde termijn vervalt het recht op ontbinding en vergoeding van schade. Eveneens kan dan geen beroep worden gedaan op de garantie (art. VIII).
 

V. Prijzen


1. De prijs van de gekochte goederen wordt in beginsel bepaald aan de hand van de op het moment van levering geldende prijslijst. De prijs is op basis van “ex works”. De prijs is exclusief eventuele transport-, verzekerings-, instructie- en installatiekosten, tenzij anders is overeengekomen. Genoemde prijs is tevens exclusief btw.
2. Bij spoedleveringen (uit het magazijn van Hansgrohe Nederland) wordt een toeslag van 10% van de prijs van de gekochte goederen in rekening gebracht.
3. Hansgrohe behoudt zich het recht voor om eventuele vaste prijzen te verhogen wanneer Hansgrohe na het sluiten van de Overeenkomst geconfronteerd wordt met stijging van haar kosten ziende op onder andere gewijzigde tariefafspraken met leveranciers, marktprijzen, stijging van de prijs van grondstoffen of stijging van de van overheidswege op de overeenkomst of levering vallende verplichtingen.
4. Wanneer de factuurwaarde exclusief btw hoger is dan € 1.400,- worden de goederen franco geleverd, in die zin dat Hansgrohe de verzendkosten voor haar rekening neemt. Bij een factuurwaarde exclusief btw lager dan € 1.400,- worden de verzendkosten aan Koper in rekening gebracht.


VI. Betaling


1. Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Het staat Hansgrohe vrij om vooruitbetaling te eisen. In de situatie dat Hansgrohe inschat dat de financiële positie van Koper wankel is, kan Hansgrohe in plaats van vooruitbetaling ook zekerheidstelling vorderen, ook indien dit niet bij het sluiten van de Overeenkomst is afgesproken. Weigert Koper dit, dan is Hansgrohe gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en vergoeding van schade – inclusief het positieve contractsbelang – te vorderen.
2. Het is Koper uitdrukkelijk niet toegestaan om de vordering van Hansgrohe te verrekenen met een eventuele vordering van Koper op Hansgrohe, dit in afwijking van art. 6:127 BW. Cessie van een vordering van Koper op Hansgrohe kan slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Hansgrohe.
3. De op de factuur vermelde betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van art. 6:83a BW, waardoor verzuim bij gebreke van betaling binnen die termijn van rechtswege intreedt zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.
4. De contractuele rente bij verzuim bedraagt 9% per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente bij aanvang van het verzuim hoger is, in welk geval wettelijke handelsrente aan de Koper in rekening wordt gebracht. De incassokosten die aan Koper in rekening worden gebracht bedragen 15% van het gevorderde bedrag met een minimum van € 500,- excl. btw.

VII. Eigendomsvoorbehoud


1. Hansgrohe blijft eigenaar van geleverde goederen tot alle facturen van Hansgrohe aan Koper geheel zijn voldaan, inclusief voldoening van eventuele rente, kosten en schadevergoeding. Tot dat moment blijft Hansgrohe eigenaar van geleverde goederen en kan zij besluiten om – in geval van het uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn - deze goederen op te eisen om deze weer in haar macht te brengen. Koper is verplicht om deze goederen op eerste verzoek aan Hansgrohe ter beschikking te stellen, waarbij eventuele kosten voor rekening van Koper komen. Er is derhalve sprake van een ‘breed eigendomsvoorbehoud’.

2. Hansgrohe is gerechtigd om de goederen vallende onder haar eigendomsvoorbehoud te gelde te maken, waarbij de verkoopopbrengst in mindering strekt op de vordering van Hansgrohe op Koper met dien verstande dat verkoopkosten voor rekening van Koper komen. Hansgrohe mag goederen terugnemen, totdat haar openstaande vordering op Koper middels verkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen is voldaan.

3. Wanneer er beslag wordt gelegd op door Hansgrohe geleverde goederen, dan is Koper verplicht om Hansgrohe daar direct schriftelijk van op de hoogte te brengen, om Hansgrohe zo in de gelegenheid te stellen om haar rechten uit te oefenen. Ook in geval Koper haar faillissement aanvraagt, in geval het faillissement van Koper door een derde wordt aangevraagd of in geval het faillissement van Koper wordt uitgesproken, zal Hansgrohe daar door Koper per omgaande schriftelijk van in kennis worden gesteld. Voornoemde geldt ook bij aanvraag/uitspraak van schuldsanering of surseance van betaling. Koper verplicht zich om beslagleggers of curatoren/bewindvoerders te informeren over het eigendomsvoorbehoud van Hansgrohe.

4. Koper is niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te bezwaren met beperkte rechten of anderszins te ‘belasten’, zolang Koper niet volledig aan alle (betalings)verplichtingen jegens Hansgrohe heeft voldaan.

5. Koper is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op eigen rekening adequaat te verzekeren tegen schade als gevolg van brand, overstroming, storm, inbraak en diefstal. Elke schade-uitkering ziende op deze goederen zal direct en volledig worden doorbetaald aan Hansgrohe, waarbij Koper Hansgrohe toestemming verleent om de verzekeraar te verzoeken rechtstreeks aan haar uit te betalen. Eventuele onderhouds- en inspectiewerkzaamheden worden door Koper verricht en bekostigd.

6. Uitoefening van eigendomsvoorbehoud of retentierecht betekent niet dat de Overeenkomst wordt ontbonden, tenzij Hansgrohe dit schriftelijk aan Koper mededeelt.

7. Koper verleent Hansgrohe toestemming om haar bedrijfsterrein en –pand(en) te betreden om haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen en haar goederen terug te nemen.

8. Koper is gerechtigd om de goederen die onder eigendomsvoorbehoud worden geleverd te verkopen of te verwerken volgens de normale gang van zaken in haar onderneming, zolang Hansgrohe geen afgifte eist van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

VIII. Fabrieksgarantie en garantietermijn


1. Hansgrohe levert haar producten met een fabrieksgarantie van 5 (vijf) jaren na de datum van de factuur.

2. Gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Hansgrohe. Wanneer een gebrek niet binnen de in artikel IV lid 4 genoemde termijn van 48 uren wordt gemeld, kan Hansgrohe besluiten om een beroep op deze bepaling in de Algemene Voorwaarden niet te honoreren.

3. Onder een ‘Gebrek’ wordt verstaan een gebrek dat te wijten is aan het productieproces van Hansgrohe. Een gebrek aan het product of gebrekkig functioneren van het product veroorzaakt door onjuist of onvoldoende onderhoud, slijtage of verkeerd gebruik, worden uitdrukkelijk niet onder ‘Gebrek’ begrepen. Onder ‘Gebrek’ wordt evenmin begrepen gebreken van zeer geringe omvang.

4. Wanneer Hansgrohe concludeert dat er inderdaad sprake is van een ‘Gebrek’, zoals in lid 3 van dit artikel is omschreven, en dat het gebrek tijdig is gemeld ingevolge lid 2 van dit artikel, dan geldt het volgende:

a. Hansgrohe is verplicht om de gebreken door reparatie te verhelpen of om een nieuw vergelijkbaar goed te leveren zonder gebrek, dit naar eigen inzicht van Hansgrohe;

b. Wanneer Hansgrohe kiest om het gebrek middels reparatie te verhelpen en dit blijkt niet succesvol te zijn – het gebrek keert binnen twee maanden na aflevering terug en Koper meldt dit tijdig – dan heeft Koper het recht om de Overeenkomst te ontbinden of om de koopprijs te reduceren onder retournering van het gebrekkige goed (gedeeltelijke ontbinding).

c. De kosten van ontmanteling van het gebrekkige goed en installatie van het gerepareerde of nieuwe goed komen niet voor rekening van Hansgrohe. Evenmin draagt Hansgrohe de transportkosten.

d. Kosten om vast te stellen of er sprake is van een ‘Gebrek’ komen – bij vaststelling dat inderdaad sprake is van een gebrek – voor rekening van Hansgrohe. Te denken valt aan (niet limitatief) onderzoekskosten, arbeidsloon en materiaalkosten. Wanneer van een ‘Gebrek’ geen sprake is, dan komen deze kosten in beginsel voor rekening van Koper.

e. Koper zal Hansgrohe voldoende tijd geven om een gebrek te verhelpen door reparatie of levering van vervangend goed. Mocht Koper wensen dat reparatie of vervanging (ter keuze aan Hansgrohe) met spoed geschiedt, dan maken partijen daarover aanvullende afspraken, waarbij extra kosten in verband met de gevraagde spoed voor rekening van Koper komen.

f. Na reparatie of vervanging gaat er geen nieuwe garantietermijn lopen, maar geldt slechts de garantietermijn die een aanvang heeft genomen met levering van het originele goed.


IX. Terugname goederen


1. Goederen worden in beginsel niet teruggenomen door Hansgrohe, tenzij Hansgrohe toch akkoord gaat met terugname van goederen. In dat geval wordt de koopsom terugbetaald aan de Koper onder inhouding van 30% van dit bedrag voor verwerkings- en administratiekosten. Kosten voor vervoer en het risico van vervoer komen voor rekening van Koper.

X. Aansprakelijkheid


1. Hansgrohe kan aangesproken worden tot vergoeding van schade die voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Hansgrohe. Hansgrohe beperkt haar aansprakelijkheid voor schade waarvoor Hansgrohe op grond van de wet aansprakelijk is maar die niet voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Hansgrohe tot: a. het bedrag van de factuurprijs van het goed, indien de schade voortvloeit uit een gebrek in een product, of; b. het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hansgrohe wordt uitgekeerd ter zake de betreffende schade; c. in alle andere gevallen, die niet onder sub a en/of b van dit lid vallen, is de aansprakelijkheid van Hansgrohe beperkt tot € 5.000,- per aanspraak (hieronder vallen alle vorderingen tot vergoeding van schade van Koper op Hansgrohe).

2. Hansgrohe is niet aansprakelijk voor gevolgschade en vertragingsschade behoudens in geval van door Koper bewezen opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hansgrohe.

3. Hansgrohe is evenmin aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien de schade niet binnen 30 dagen nadat zij is ontstaan schriftelijk wordt gemeld aan Hansgrohe.

4. Koper verplicht zich om Hansgrohe alle medewerking te verlenen om een eventuele claim op grond van schadevergoeding vergoed te krijgen van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hansgrohe.

5. Eén en ander met inachtneming van voorgaande bepalingen omtrent garantie.

XI. Ontbinding van de Overeenkomst


1. Iedere tekortkoming van Koper in de nakoming van de Overeenkomst geeft Hansgrohe het recht om de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Hansgrohe op schadevergoeding.

2. Bij ontbinding is Koper verplicht het geleverde product te retourneren aan Hansgrohe, onverminderd de overige rechten van Hansgrohe. Hansgrohe heeft het recht om geleverde producten weg te (laten) halen van het terrein van Koper.

3. Daarbij is Hansgrohe gerechtigd om een schadevergoeding te eisen van Koper voor waardevermindering (gefactureerde prijs van goederen minus marktwaarde (vast te stellen door verkoop of door schatting van een door Hansgrohe in te schakelen deskundige)) van de geleverde producten en voor eventuele beschadigingen aan of vernielingen van de geleverde goederen. Hansgrohe is ook gerechtigd om – indien teruggave onmogelijk is - schadevergoeding te eisen voor een bedrag gelijk aan het gefactureerde bedrag voor de betreffende goederen. Hansgrohe kan daarnaast een vergoeding voor het gebruik van de goederen door Koper vorderen.


XII. Overdracht


Geen enkele overdracht van rechten en/of verplichtingen van Koper die voortvloeien uit deze Overeenkomst, is toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Hansgrohe.

XIII.Export


1. De geleverde goederen kunnen worden onderworpen aan de bepalingen van de export controle van de Bondsrepubliek Duitsland, van de Europese Unie, van de Verenigde Staten van Amerika of van andere landen.

2. Hansgrohe zorgt ervoor dat de aan Koper verzonden producten voldoen aan de wet- en regelgeving van het land/de landen die voorafgaand aan de Overeenkomst door Koper zijn aangewezen. Indien Koper – na ontvangst van de producten – de producten door- of uitvoert naar andere (‘derde’) landen, is Koper verplicht ervoor zorg te dragen dat de respectieve producten voldoen aan de in die landen toepasselijke lokale wet- en regelgeving. Indien Koper ervoor kiest om producten te exporteren naar dergelijke derde landen, is Koper uitsluitend en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle kwesties die voortvloeien uit het niet voldoen van de producten aan de in die landen geldende lokale wet- en regelgeving. Koper vrijwaart Hansgrohe integraal ter zake van alle vorderingen (van derden) die daaruit zullen (kunnen) voortvloeien en de in verband daarmee te maken kosten.

XIV. Slotbepalingen


1. Mocht enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden vernietigbaar blijken, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en van kracht.

2. Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de contractuele relatie tussen partijen, met uitsluiting van het uniform internationaal recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de internationale verkoop van goederen (Weens Koopverdrag). De rechtskeuze is ook van toepassing op de buitencontractuele relaties die in een nauw verband staan met de Overeenkomst. Afgezien hiervan, wordt de omvang en het toepassingsgebied van de rechtskeuze bepaald krachtens de wettelijke bepalingen.

3. De Rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem of Zaanstad (kanton)) is de bevoegde Rechtbank voor alle geschillen, vorderingen en discussies die voortkomen uit of betrekking hebben op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

4. Hansgrohe heeft haar privacybeleid vastgelegd in een privacy verklaring, die kan worden geraadpleegd en gedownload via haar website Hansgrohe.nl.

Altijd goed advies

Kranen en douches van hansgrohe kopen in de buurt