Stand: November 2021

Algemene voorwaarden hansgrohe

I. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") van Hansgrohe B.V. ("Hansgrohe") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hansgrohe en haar klanten ("Koper"), waarbij Hansgrohe zich verbindt producten en/of diensten te leveren aan  ("Overeenkomst(en)"). Onder de levering van diensten vallen ook aan Koper verleende advieswerkzaamheden ten aanzien van (onder meer plaatsing en aanschaf van) producten van Hansgrohe, alsmede het maken van tekeningen.

1.       Algemene voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst tussen Hansgrohe en Koper, tenzij deze door Hansgrohe schriftelijke zijn geaccepteerd.

2.       De Algemene Voorwaarden zijn, wanneer zij eenmaal op een Overeenkomst tussen Koper en Hansgrohe van toepassing zijn verklaard, ook onverkort van toepassing op alle Overeenkomsten met dezelfde Koper die hierna worden gesloten.

3.       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing in de versie die geldt is op de datum van sluiting van de Overeenkomst - zoals beschreven in art. II van de Algemene Voorwaarden - die op dat moment te vinden is op de website van Hansgrohe.nl, althans in de versie die het meest recent werd meegedeeld (in welke vorm dan ook) aan Koper.

II. Sluiting van de Overeenkomst

1.       Elk aanbod en/of elke prijsopgave, offerte en mededeling van Hansgrohe en/of haar medewerkers, is vrijblijvend en geen aanbod in de zin van art. 6:217 BW. Een aanbod is eerst bindend wanneer dit uitdrukkelijk door Hansgrohe als bindend wordt aangeduid.

2.       Een order/bestelling van Koper wordt beschouwd als een bindend contractueel aanbod, welk aanbod geldig blijft gedurende ten minste 8 (acht) dagen. Het aanbod is aanvaard wanneer Hansgrohe de order binnen deze termijn schriftelijk bevestigt aan Koper. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van deze bevestiging.

3.       Bepalingen uit individuele Overeenkomsten hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Een schriftelijke Overeenkomst of de schriftelijke bevestiging van mondelinge afspraken door Hansgrohe is bepalend voor de inhoud van dergelijke Overeenkomsten.

4.       Bij een verschil tussen de bestelling van Koper en de bevestiging van Hansgrohe is uitsluitend de bevestiging van Hansgrohe bindend.

5.       Door Hansgrohe overgedragen documenten in het kader van het aangaan van een  Overeenkomst, zoals afbeeldingen en tekeningen, alsmede technische details en specificaties gemaakt door Hansgrohe, zijn doorslaggevend. Alle technische, bouwkundige of andere wijzigingen aan de te leveren producten zijn toegestaan, indien en voor zover deze voor Koper aanvaardbaar zijn. Koper aanvaardt wijzigingen, tenzij hij binnen 48 uren na ontvangst van de producten klaagt over onaanvaardbaarheid.

6.       Getoonde of verstrekte monsters of voorbeelden gelden slechts ter aanduiding (van het materiaal) zonder dat de geleverde producten daaraan hoeft te beantwoorden. Voor fouten in kwaliteiten, maten, afbeeldingen, en/of prijzen (van welke aard dan ook) is Hansgrohe niet aansprakelijk.

IV. Levering

1.       De leveringstermijn is niet bindend maar betreft een indicatie, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat deze termijn wel bindend is. De termijn gaat lopen op het moment dat alle voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde gegevens zijn ontvangen door Hansgrohe. Mocht overeengekomen zijn dat betaling plaats moet vinden voor levering, dan vangt de leveringstermijn aan op het moment van betaling door Koper.

2.       Hansgrohe heeft geleverd binnen de leveringstermijn, wanneer levering binnen die termijn heeft plaatsgevonden of binnen die termijn een kennisgeving van gereedheid als bedoeld in art. II.1 heeft gegeven aan Koper.

3.       Overschrijding van de leveringstermijn levert geen recht op voor de Koper om de overeenkomst te ontbinden, noch een recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van is opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hansgrohe.

4.       De leveringstermijn wordt verlengd met de duur van oponthoud in het bedrijfsproces van Hansgrohe die als overmacht moet worden betiteld. Daaronder valt in ieder geval de omstandigheid dat door Hansgrohe ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan Hansgrohe afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, alsmede stakingen, arbeidsconflicten, operationele verstoringen door handelen of nalaten door toeleveranciers van Hansgrohe, natuurrampen, terrorisme, weersomstandigheden, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, overheidsmaatregelen die nakoming door Hansgrohe (gedeeltelijk) onmogelijk maken, bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan, vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van Hansgrohe of haar bedrijf naar Koper wordt bemoeilijkt of belemmerd en/of import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook (“Overmacht”).

5.       Hansgrohe kan ervoor kiezen om een order in gedeeltes te leveren en voor deze afzonderlijke leveringen deelfacturen op te stellen.

6.       In geval van Overmacht zal Hansgrohe pogen om – al dan niet met aanpassing van de Overeenkomst – de Overeenkomst na te komen. Mocht uitvoering van de Overeenkomst binnen 6 maanden na de leveringstermijn niet mogelijk blijken, dan hebben beide partijen de mogelijkheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Aan partijen komt in dat geval geen recht toe op vergoeding van enigerlei schade.

7.       Levering door Hansgrohe vindt plaats “Ex Works” zoals bedoeld in de Incoterms 2000, met dien verstande dat risico van de producten overgaat over op Koper vanaf het moment dat de producten door Hansgrohe zijn verzonden (“Ex Works”). Levering en aanvaarding door Koper vindt plaats op het moment dat producten voor transport worden (in)geladen. Indien de verzending wordt vertraagd door toedoen van Koper of door omstandigheden waarvoor Hansgrohe niet verantwoordelijk is, dan gaat het risico over op Koper bij de kennisgeving van gereedheid voor levering.

8.       Indien de verzending of de levering van de producten wordt vertraagd op verzoek van Koper of door omstandigheden gelegen binnen de risico- en verantwoordelijkheidssfeer van Koper, dan vergoedt Koper eventuele opslagkosten aan Hansgrohe, alsmede de gemiste rente op het geïnvesteerd kapitaal in de producten. In het geval dat Hansgrohe de producten opslaat, zal de vordering neerkomen op minstens 0,5% van het nog openstaande factuurbedrag voor elke uitstaande maand, te beginnen één (1) maand na de kennisgeving van gereedheid voor levering. Hansgrohe heeft het recht om, na Koper een redelijke termijn te hebben gesteld en na ommekomst van die termijn zonder dat Koper binnen die termijn alsnog voor levering heeft gezorgd, zich te ontdoen van de te leveren producten en om een vergelijkbaar product te leveren aan Koper of om de Overeenkomst te ontbinden.

9.       Behoudens andersluidende afspraken, is Koper verantwoordelijk voor het afsluiten van een vervoerverzekering en draagt Koper daarvan de kosten. De kosten van het vervoer zijn geregeld in art. V van deze Algemene Voorwaarden.

V. Klachten

1.       Koper is verplicht om producten onmiddellijk bij ontvangst te keuren op afwijkingen van de Overeenkomst. Eventuele klachten over zichtbare gebreken moeten binnen 48 uren na ontvangst schriftelijk worden gemeld bij Hansgrohe. Voor onzichtbare gebreken geldt een klachttermijn van 7 dagen na ontvangst. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijnen, geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard.

2.       Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van Koper ten aanzien van de in geschil zijnde producten niet opgeschort. Bij melding buiten voornoemde termijn vervalt het recht op ontbinding en vergoeding van schade. Eveneens kan dan geen beroep worden gedaan op de garantie zoals omschreven in artikel VIII van de Algemene Voorwaarden. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.

V. Prijzen

1.       Mondeling, schriftelijk, bij offerte of anderszins gedane prijsopgave door Hansgrohe zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. Overheidslasten. De prijs van de gekochte goederen wordt in bepaald aan de hand van de op het moment van levering geldende prijslijst. De prijs is op basis van Ex Works. De prijs is exclusief eventuele transport-, verzekerings-, instructie- en installatiekosten, tenzij anders is overeengekomen.

2.       Bij spoedleveringen (uit het magazijn van Hansgrohe Nederland) wordt een toeslag van 10% op de prijs van de gekochte producten in rekening gebracht.

3.       Hansgrohe behoudt zich het recht voor om eventuele vaste prijzen te verhogen wanneer Hansgrohe na het sluiten van de Overeenkomst geconfronteerd wordt met stijging van enige kostprijsfactoren, waaronder maar niet uitsluitend gewijzigde tariefafspraken met leveranciers, gewijzigde marktprijzen, stijging van de prijs van grondstoffen of stijging van de van overheidswege op de uit Overeenkomst of levering voortvloeiende verplichtingen.

4.       Wanneer de factuurwaarde exclusief btw hoger is dan € 1.400,- worden de producten franco geleverd, in die zin dat Hansgrohe de verzendkosten voor haar rekening neemt. Bij een factuurwaarde exclusief btw lager dan € 1.400,- worden de verzendkosten aan Koper in rekening gebracht.

VI. Betaling

1.       Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Het staat Hansgrohe vrij om vooruitbetaling te eisen. In de situatie dat Hansgrohe inschat dat de financiële positie van Koper wankel is, kan Hansgrohe in plaats van vooruitbetaling ook zekerheidstelling vorderen, ook indien dit niet bij het sluiten van de Overeenkomst is afgesproken. Weigert Koper dit, dan is Hansgrohe gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en vergoeding van schade – inclusief het positieve contractsbelang – te vorderen. Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van eventuele schade.

2.       Het is Koper uitdrukkelijk niet toegestaan om de vordering van Hansgrohe te verrekenen en/of korting toe te passen met een eventuele vordering van Koper op Hansgrohe, dit in afwijking van art. 6:127 BW. Cessie van een vordering van Koper op Hansgrohe kan slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Hansgrohe.

3.       De op de factuur vermelde betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van art. 6:83a BW, waardoor verzuim bij gebreke van betaling binnen die termijn van rechtswege intreedt zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. In het geval dat Hansgrohe van oordeel is dat Kopers financiële situatie hier aanleiding toe geeft, dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van Koper is aangevraagd of  uitgesproken is, is Koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op Koper onmiddellijk opeisbaar.

4.       De contractuele rente bij verzuim bedraagt 9% per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente bij aanvang van het verzuim hoger is, in welk geval wettelijke handelsrente aan de Koper in rekening wordt gebracht. De incassokosten die aan Koper in rekening worden gebracht, bedragen 15% van het gevorderde bedrag met een minimum van € 500,- excl. btw.

5.       Hansgrohe is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen - betalingen in een door Hansgrohe te kiezen volgorde toe te wijzen aan al hetgeen Koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan Hansgrohe verschuldigd is.

6.       Hansgrohe is gerechtigd de levering van producten en/of diensten op te schorten indien en zolang Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens Hansgrohe. 

VII. Eigendomsvoorbehoud

1.       Hansgrohe blijft eigenaar van geleverde producten tot Koper aan alle verplichtingen jegens Hansgrohe heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Hansgrohe en Koper, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde producten. Tot dat moment kan zij besluiten om – in geval van het uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn - deze producten op te eisen om deze weer in haar macht te brengen. Koper is verplicht om deze producten op eerste verzoek aan Hansgrohe ter beschikking te stellen, waarbij eventuele kosten voor rekening van Koper komen. Er is derhalve sprake van een ‘breed eigendomsvoorbehoud’. Koper is tot het moment van teruglevering gehouden de door Hansgrohe geleverde producten gescheiden van andere producten en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Hansgrohe te bewaren.

2.       Koper is, zolang niet volledig is voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met Hansgrohe, niet gerechtigd de betreffende producten te vervreemden dan wel op de betreffende producten een (bezitloos) pandrecht te vestigen, noch om tot be- of verwerking van de producten over te gaan.

3.       Hansgrohe is gerechtigd om de producten vallende onder haar eigendomsvoorbehoud te gelde te maken, waarbij de verkoopopbrengst in mindering strekt op de vordering van Hansgrohe op Koper met dien verstande dat verkoopkosten voor rekening van Koper komen. Hansgrohe mag producten terugnemen, totdat haar openstaande vordering op Koper middels verkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten is voldaan.

4.       Wanneer er beslag wordt gelegd op door Hansgrohe geleverde producten, dan is Koper verplicht om Hansgrohe daar direct schriftelijk van op de hoogte te brengen, om Hansgrohe zo in de gelegenheid te stellen om haar rechten uit te oefenen. Ook in geval Koper haar faillissement aanvraagt, in geval het faillissement van Koper door een derde wordt aangevraagd of in geval het faillissement van Koper wordt uitgesproken, alsmede bij aanvraag/uitspraak van schuldsanering of surseance van betaling van Koper, zal Hansgrohe daar door Koper per omgaande schriftelijk van in kennis worden gesteld. Koper verplicht zich om beslagleggers of curatoren/bewindvoerders te informeren over het eigendomsvoorbehoud van Hansgrohe.

5.       Koper is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op eigen rekening adequaat te verzekeren tegen schade als gevolg van brand, overstroming, storm, inbraak en diefstal. Elke schade-uitkering ziende op deze producten zal direct en volledig worden doorbetaald aan Hansgrohe, waarbij Koper Hansgrohe toestemming verleent om de verzekeraar te verzoeken rechtstreeks aan haar uit te betalen. Eventuele onderhouds- en inspectiewerkzaamheden worden door Koper verricht en bekostigd.

6.       Uitoefening van eigendomsvoorbehoud of retentierecht betekent niet dat de Overeenkomst wordt ontbonden, tenzij Hansgrohe dit schriftelijk aan Koper mededeelt.

VIII. Garantietermijn

1.       Zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur, na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Hansgrohe. Voor onzichtbare gebreken geldt een klachttermijn van 7 dagen na ontvangst. Wanneer een gebrek niet binnen de gestelde termijnen wordt gemeld, kan Hansgrohe besluiten om een beroep op deze bepaling VIII in de Algemene Voorwaarden niet te honoreren.

2.       Onder een ‘Gebrek’ wordt verstaan een gebrek dat te wijten is aan het productieproces van Hansgrohe. Een gebrek aan of gebrekkig functioneren van het product veroorzaakt door onjuist of onvoldoende onderhoud, slijtage of verkeerd gebruik, worden uitdrukkelijk niet onder ‘Gebrek’ begrepen. Onder Gebrek wordt evenmin begrepen gebreken van zeer geringe omvang.

3.       Wanneer Hansgrohe concludeert dat er inderdaad sprake is van een Gebrek, zoals in lid 3 van dit artikel VIII is omschreven, en dat het Gebrek tijdig is gemeld ingevolge lid 2 van dit artikel, dan geldt het volgende:

a.       Hansgrohe is verplicht om de gebreken door reparatie te verhelpen of om een nieuw vergelijkbarezaak te leveren zonder Gebrek, dit naar eigen inzicht van Hansgrohe;

b.       Wanneer Hansgrohe kiest om het Gebrek middels reparatie te verhelpen en dit blijkt niet succesvol te zijn of het Gebrek binnen twee maanden na herstel terugkeert en Koper dit tijdig meldt, dan heeft Koper het recht om de Overeenkomst te ontbinden of om de koopprijs te reduceren onder retournering van de gebrekkige zaak (gedeeltelijke ontbinding).

c.       De kosten van ontmanteling van het gebrekkige goed en installatie van het gerepareerde of nieuwe goed komen niet voor rekening van Hansgrohe. Evenmin draagt Hansgrohe de transportkosten.

d.       Kosten om vast te stellen of er sprake is van een Gebrek komen slechts voor rekening van Hansgrohe, wanneer komt vast te staan dat sprake is van een Gebrek Hieronder vallen  (niet limitatief) onderzoekskosten, arbeidsloon en materiaalkosten. Wanneer komt vast te staan dat geen sprake is van enig Gebrek, dan komen deze kosten voor rekening van Koper.

e.       Koper zal Hansgrohe voldoende tijd geven om een Gebrek te verhelpen door reparatie of levering van vervangend goed. Hansgrohe zal het gebrek binnen een redelijke termijn verhelpen. Mocht Koper wensen dat reparatie of vervanging (ter keuze aan Hansgrohe) met spoed geschiedt, dan maken partijen daarover aanvullende afspraken, waarbij extra kosten in verband met de gevraagde spoed voor rekening van Koper komen.

IX. Terugname producten

1.       producten worden niet teruggenomen door Hansgrohe, tenzij Hansgrohe schriftelijk akkoord gaat met terugname van de producten. In dat geval wordt de koopsom terugbetaald aan de Koper onder inhouding van 30% van dit bedrag voor verwerkings- en administratiekosten. Kosten voor vervoer en het risico van vervoer komen voor rekening van Koper.

X. Aansprakelijkheid

1.       Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan niet aan Hansgrohe worden toegerekend, wanneer deze tekortkoming het gevolg is van Overmacht.

2.       Hansgrohe kan aangesproken worden tot vergoeding van schade die voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Hansgrohe. Hansgrohe beperkt haar aansprakelijkheid voor schade waarvoor Hansgrohe op grond van de wet aansprakelijk is maar die niet voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Hansgrohe tot:

1.       het bedrag van de factuurprijs van het goed, indien de schade voortvloeit uit een Gebrek in een product, of;

2.       het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hansgrohe wordt uitgekeerd ter zake de betreffende schade;

3.       in alle andere gevallen, die niet onder sub a en/of b van dit lid vallen, is de aansprakelijkheid van Hansgrohe beperkt tot € 5.000,- per aanspraak (hieronder vallen alle vorderingen tot vergoeding van schade van Koper op Hansgrohe). 

3.       Hansgrohe is niet aansprakelijk voor gevolgschade en vertragingsschade behoudens in geval van door Koper bewezen opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hansgrohe.

4.       Koper vrijwaart Hansgrohe tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van producten, de geleverde producten zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Hansgrohe.

5.       Hansgrohe is evenmin aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien de schade niet binnen 30 dagen nadat zij is ontstaan schriftelijk wordt gemeld aan Hansgrohe.

6.       Koper verplicht zich om Hansgrohe alle medewerking te verlenen om een eventuele claim op grond van schadevergoeding vergoed te krijgen van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hansgrohe.

7.       Eén en ander met inachtneming van voorgaande bepalingen omtrent garantie.

XI. Ontbinding van de Overeenkomst

1.       Iedere tekortkoming van Koper in de nakoming van de Overeenkomst geeft Hansgrohe het recht om de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Hansgrohe op schadevergoeding.

2.       Bij ontbinding is Koper verplicht het geleverde product te retourneren aan Hansgrohe, onverminderd de overige rechten van Hansgrohe. Hansgrohe heeft het recht om geleverde producten weg te (laten) halen van het terrein van Koper.

3.       Daarbij is Hansgrohe gerechtigd om een schadevergoeding te eisen van Koper voor waardevermindering (gefactureerde prijs van producten minus marktwaarde (vast te stellen door verkoop of door schatting van een door Hansgrohe in te schakelen deskundige)) van de geleverde producten en voor eventuele beschadigingen aan of vernielingen van de geleverde producten.

4.       Wanneer teruggave van de geleverde producnten onmogelijk is, is Hansgrohe gerechtigd om tot schadevergoeding door Koper voor een bedrag gelijk aan het gefactureerde bedrag voor de betreffende  producten. Hansgrohe kan daarnaast een vergoeding voor het gebruik van de producten door Koper vorderen.

XII. Overdracht

Geen enkele overdracht van rechten en/of verplichtingen van Koper die voortvloeien uit enige Overeenkomst met Hansgrohe, is toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Hansgrohe.

XIII. Export

1.       De geleverde producten kunnen worden onderworpen aan de bepalingen van de export controle van de Bondsrepubliek Duitsland, van de Europese Unie, van de Verenigde Staten van Amerika of van andere landen.

2.       Hansgrohe zorgt ervoor dat de aan Koper verzonden producten voldoen aan de wet- en regelgeving van het land/de landen die voorafgaand aan de Overeenkomst door Koper zijn aangewezen. Indien Koper – na ontvangst van de producten – de producten door- of uitvoert naar andere (‘derde’) landen, is Koper verplicht ervoor zorg te dragen dat de respectieve producten voldoen aan de in die landen toepasselijke lokale wet- en regelgeving. Indien Koper ervoor kiest om producten te exporteren naar derde landen, is Koper uitsluitend en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken die voortvloeien uit het niet voldoen van de producten aan de in die landen geldende lokale wet- en regelgeving. Koper vrijwaart Hansgrohe integraal ter zake van alle vorderingen (van derden) die daaruit zullen (kunnen) voortvloeien en de in verband daarmee te maken kosten.

XIV. Slotbepalingen

1.       Mocht enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden vernietigbaar blijken, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en van kracht.

2.       Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de contractuele relatie tussen partijen, met uitsluiting van het uniform internationaal recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de internationale verkoop van goederen (Weens Koopverdrag) en/of enige bestaande of toekomstige nationale of internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. De rechtskeuze is ook van toepassing op de buitencontractuele relaties die in een nauw verband staan met de Overeenkomst.

3.       De Rechtbank Noord-Holland (locatie Amsterdam (kanton)) is de bevoegde Rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

Altijd goed advies

Kranen en douches van hansgrohe kopen in de buurt