Versie 12/2022

ONLINE-PRIVACYVERKLARING

Hansgrohe en hieraan gelieerde bedrijven (tezamen de 'vennootschap', 'wij' of 'ons') willen dat u weet hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en verstrekken. In deze privacyverklaring worden onze praktijken met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens in verband met het volgende beschreven:

 • Door ons geëxploiteerde websites via welke u toegang tot deze privacyverklaring hebt (de 'websites');
 • Software via welke u toegang tot deze privacyverklaring hebt (de 'apps');
 • Onze pagina's op social media en apps (tezamen onze 'pagina's op social media');
 • E-mails in HTML-formaat die wij naar u sturen, met een link naar deze privacyverklaring of andere relevante communicatie met u; en
 • Uw zakelijke offline-interacties met ons.

Wij duiden de websites, apps, pagina's op social media, e-mails en zakelijke offline-interacties tezamen aan als de 'diensten'.

PERSOONSGEGEVENS

'Persoonsgegevens' zijn gegevens aan de hand waarvan u als persoon kunt worden geïdentificeerd of die op u als identificeerbare persoon betrekking hebben. De diensten verzamelen persoonsgegevens zoals:

 • Naam
 • Postadres (inclusief factuur- en verzendadres)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (wij kunnen van uw IP-adres ook uw locatie bij benadering afleiden)
 • Betaalkaartgegevens
 • Profielfoto
 • ID van socialmedia-accounts

Verzameling van persoonsgegevens

Wij en onze dienstverleners verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren, o.a.:

 • Via de diensten.
  • Wij verzamelen persoonsgegevens via de diensten, bijvoorbeeld wanneer u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, een account aanmaakt om toegang tot de diensten te krijgen, onze shops bezoekt, een van onze evenementen bezoekt, telefonisch een bestelling plaatst, contact met de klantenservice opneemt of een aankoop doet.
 • Uit andere bronnen.
  • Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit andere bronnen, bijvoorbeeld:
   • publiek toegankelijke databases;
   • gezamenlijke marketingpartners, als zij deze gegevens aan ons doorgeven.
  • Als u uw socialmedia-account aan uw account voor de diensten koppelt, deelt u bepaalde persoonsgegevens uit uw socialmedia-account met ons, zoals naam, e-mailadres, foto, lijst van contacten op de social media en andere informatie die toegankelijk is of die u toegankelijk maakt, als u uw socialmedia-account aan uw account voor de diensten koppelt.

Het verzamelen van persoonsgegevens is noodzakelijk om de verlangde diensten aan u beschikbaar te stellen. Als u de benodigde informatie niet verstrekt, kunnen wij de diensten wellicht niet beschikbaar stellen. Als u ons of onze dienstverleners in verband met deze diensten persoonsgegevens van andere personen verstrekt, geeft u de verzekering dat u hiertoe bevoegd bent en staat u het ons toe om de informatie conform deze privacyverklaring te gebruiken.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij en onze dienstverleners kunnen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Garanderen dat diensten goed werken en uw aanvragen worden uitgevoerd.
  • Om diensten aan u beschikbaar te stellen, zoals de toegang tot uw geregistreerde account en bijbehorende voordelen, speciale aanbiedingen of klantenservice.
  • Om uw vragen te beantwoorden en uw aanvragen uit te voeren, als u via een van onze online-contactformulieren of op een andere wijze contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als u vragen, suggesties, complimenten of klachten naar ons stuurt of als u een offerte of andere informatie over onze diensten aanvraagt.
  • Om uw transacties, retourzendingen en omruilingen uit te voeren, om uw informatie te controleren en om bijbehorende voordelen, speciale reclameacties of klantenservice aan te bieden.
  • Om administratieve informatie toe te zenden zoals wijzigingen in onze voorwaarden en richtlijnen.
  • Om het mogelijk te maken dat berichten over de diensten naar andere personen worden verstuurd, als u dit wilt.

  Wij doen dit om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om een wettelijke verplichting na te komen.

 • Het beschikbaar stellen van onze nieuwsbrief en/of andere marketingmaterialen en het mogelijk maken om inhoud op social media te delen.
  • Om marketing-e-mails met informatie over onze diensten, nieuwe producten en andere nieuwtjes van onze bedrijf te verzenden.
  • Om de Share-functie die u wilt gebruiken, mogelijk te maken.

  Wij doen dit met uw toestemming of als er voor ons een gerechtvaardigd belang bestaat.

 • Het analyseren van persoonsgegevens voor jaarverslagen en het beschikbaar stellen van gepersonaliseerde diensten.
  • Om de voorkeuren van onze gebruikers te analyseren en te voorspellen, om zo geaggregeerde trendrapporten over het gebruik van onze digitale inhoud samen te stellen, op basis waarvan wij onze diensten kunnen verbeteren.
  • Om uw interesses en voorkeuren beter te begrijpen, zodat wij onze interacties met u kunnen personaliseren en u informatie en/of aanbiedingen kunnen toesturen die is afgestemd op uw interesses.
  • Om uw voorkeuren beter te begrijpen, zodat wij via onze diensten inhoud ter beschikking kunnen stellen, waarvan wij denken dat deze relevant en interessant voor u is.

  Wij stellen gepersonaliseerde diensten op basis van ons gerechtvaardigde belang en in de volgens toepasselijk recht vereiste omvang met uw toestemming beschikbaar.

 • Het mogelijk maken van de deelname aan lotingen, prijsvragen of andere reclameacties.
  • Wij kunnen u de mogelijkheid tot deelname aan lotingen, prijsvragen of andere reclameacties aanbieden.
  • Voor sommige van deze reclameacties gelden aanvullende regels die informatie bevatten over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken. Lees deze aanvullende regels voordat u beslist om deel te nemen.

  Wij gebruiken deze informatie om onze contractuele relatie met u te beheren.

 • Het samenvoegen en/of anonimiseren van persoonsgegevens.
  • Wij kunnen persoonsgegevens samenvoegen en/of anonimiseren, zodat zij niet langer als persoonsgegevens gelden. Wij doen dit om verdere gegevens te genereren die wij voor willekeurige doeleinden kunnen gebruiken en verstrekken, omdat hiermee uw identiteit of die van andere personen niet langer kan worden vastgesteld.
 • Het bereiken van onze zakelijke doeleinden.
  • Voor gegevensanalyses, bijvoorbeeld voor een efficiëntere vormgeving van onze diensten;
  • Voor audits, om te controleren dat onze interne processen naar behoren functioneren, en voor het voldoen aan wettelijke, regelgevende of contractuele vereisten;
  • Ter voorkoming van fraude en voor de veiligheidsmonitoring tegen fraude, bijvoorbeeld voor de detectie en voorkoming van cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsfraude;
  • Voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
  • Voor de optimalisatie, verbetering, reparatie, wijziging of het onderhoud van onze actuele producten en diensten en voor de uitvoering van veiligheidsmaatregelen en maatregelen voor kwaliteitsborging;
  • Ter identificatie van trends in het gebruik, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de onderdelen van onze diensten waarin gebruikers het meest zijn geïnteresseerd;
  • Voor het bepalen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes, zodat wij onze campagnes aan de eisen en interesses van onze gebruikers kunnen aanpassen; en
  • Voor de uitvoering en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de onderdelen van onze diensten waarin gebruikers het meest zijn geïnteresseerd, zodat wij ons kunnen concentreren op het tegemoetkomen aan de interesses van onze gebruikers.

  Wij doen dit om onze contractuele relatie met u te beheren, om een wettelijke verplichting na te komen en/of op basis van ons gerechtvaardigde belang.

Verstrekking van persoonsgegevens

Wij geven persoonsgegevens door:

 • Aan bedrijven die aan ons gelieerd zijn voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden.
 • Een lijst van aan ons gelieerde bedrijven met hun adres vindt u hier. Hansgrohe SE is de verantwoordelijke partij voor het beheer van de persoonsgegevens die worden doorgegeven. Aan externe dienstverleners, zodat zij diensten aan ons kunnen leveren.
  • Het kan hierbij gaan om dienstverleners die diensten als webhosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderafhandeling, goedkeuring van retourzendingen, fraudepreventie, beschikbaarstelling van IT- en bijbehorende infrastructuur, klantenservice of bijbehorende voordelen (inclusief speciale reclameacties), e-mailverzending, controles of andere diensten leveren.
 • Aan externe dealers. Bijvoorbeeld:
  • Via het dealerzoeksysteem kunt u met betrekking tot onze diensten een verzoek om contact met u op te nemen richten aan de door u geselecteerde dealer. Wij controleren de ingevoerde gegevens niet, maar sturen uw verzoek onmiddellijk naar de dealer door. Deze ontvangt de door u ingevoerde informatie, waaronder uw persoonsgegevens.
 • Aan derden die lotingen, prijsvragen of andere reclameacties sponsoren.
 • Bij het gebruik van diensten kunt u kiezen of persoonsgegevens wel of niet openbaar worden gemaakt:
  • Op prikborden, in chats, op profielpagina's, via blogs en andere communicatiekanalen die de openbaarmaking van informatie en inhoud mogelijk maken (in het bijzonder onze pagina's op social media). Wees u zich ervan bewust dat alle informatie die u zo post of bekendmaakt, openbaar wordt en mogelijk voor andere gebruikers en het algemene publiek beschikbaar zijn.
  • Door delen op sociale netwerken. Als u uw account voor de diensten aan uw socialmedia-account koppelt, deelt u informatie met vrienden die via hun socialmedia-account gekoppeld zijn, met andere gebruikers en met de aanbieder van uw socialmedia-account. Als u dit doet, staat u ons toe om dit delen van informatie mogelijk te maken en bent u zich ervan bewust dat het gebruik van de gedeelde informatie aan het privacybeleid van de socialmedia-aanbieder is onderworpen.

Overig gebruik en verstrekking

Bovendien worden uw persoonsgegevens door ons gebruikt en verstrekt als dit noodzakelijk of passend is, in het bijzonder als wij wettelijk verplicht zijn of een gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen:

 • Ten behoeve van de naleving van toepasselijk recht en toepasselijke bepalingen.
  • Dit kan ook ander recht dan dat van het land van uw woonplaats omvatten.
 • Ten behoeve van de samenwerking met openbare instanties en overheidsinstanties.
  • Om een aanvraag te beantwoorden of informatie beschikbaar te stellen, als wij dit noodzakelijk of passend achten.
  • Dit kan ook instanties buiten het land van uw woonplaats omvatten.
 • Ten behoeve van de samenwerking met rechtshandhavingsautoriteiten.
  • Bijvoorbeeld als wij verzoeken en beschikkingen van rechtshandhavingsautoriteiten beantwoorden of informatie beschikbaar stellen die wij belangrijk achten.
 • Om andere juridische redenen.
  • Voor de handhaving van onze voorwaarden; en
  • Ter bescherming van rechten, de privacy, de veiligheid of het eigendom van ons en/of aan ons gelieerde bedrijven, van u of van derden.
 • In verband met een verkoop of een zakelijke transactie.
  • Wij hebben in geval van reorganisaties, fusies, verkopen, joint ventures, cessies, overdrachten of overige beschikkingen (ook in verband met insolventieprocedures of soortgelijke procedures) die onze zaak, onze activa of onze inventaris of delen ervan betreffen, een gerechtvaardigd belang bij de verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.

OVERIGE GEGEVENS

'Overige gegevens' zijn al die gegevens die niet tot uw identiteit kunnen worden herleid en niet direct op u als identificeerbare persoon betrekking hebben. Meer informatie vindt u in onze richtlijn met betrekking tot cookies en soortgelijke technologieën.

Gebruik en verstrekking van overige gegevens

Wij kunnen overige gegevens voor welk doeleinde dan ook gebruiken en verstrekken, behalve als dit volgens toepasselijk recht verboden is. Als wij volgens toepasselijk recht verplicht zijn om overige gegevens als persoonsgegevens te behandelen, kunnen wij deze voor dezelfde doeleinden als de doeleinden die in deze verklaring voor persoonsgegevens zijn genoemd, gebruiken en verstrekken. In sommige gevallen voegen wij overige gegevens samen met persoonsgegevens. In dat geval behandelen wij de samengevoegde gegevens als persoonsgegevens, zolang zij samengevoegd zijn.

VEILIGHEID

Wij zetten ons in voor de realisatie van passende organisatorische, technische en administratieve maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens in ons bedrijf. Helaas kan bij geen enkel systeem voor gegevensoverdracht en geen enkel opslagsysteem de veiligheid voor 100% worden gegarandeerd. Licht ons onmiddellijk in als u reden hebt aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is. Neem hiertoe contact op zoals beschreven in het onderstaande gedeelte 'Contact'.

KEUZEMOGELIJKHEDEN EN TOEGANG

Uw keuzemogelijkheden met betrekking tot het gebruik en de verstrekking van uw persoonsgegevens

Wij bieden u keuzemogelijkheden met betrekking tot het gebruik en de verstrekking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden aan. U kunt het volgende uitschakelen:

 1. Ontvangst van marketing-e-mails van ons. Als u in de toekomst geen marketing-e-mails meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich direct in de e-mail hiervoor afmelden.
 2. Doorgifte van uw persoonsgegevens door ons aan gelieerde bedrijven voor hun doeleinden met betrekking tot direct marketing. Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens in de toekomst niet meer doorgeven aan bedrijven die aan ons gelieerd zijn, kunt u ons dit meedelen door een e-mail te sturen naar privacy@hansgrohe.com
 3. Doorgifte van uw persoonsgegevens door ons aan niet-gelieerde derden voor hun doeleinden met betrekking tot direct marketing. Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens in de toekomst niet meer doorgeven aan derden die niet aan ons gelieerd zijn, kunt u ons dit meedelen door een e-mail te sturen naar privacy@hansgrohe.com

Wij proberen uw verzoek(en) zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat als u de ontvangst van marketing-e-mails van ons uitschakelt, wij nog steeds belangrijke administratieve mededelingen naar u kunnen sturen. U kunt dit niet uitschakelen.

Toegang tot uw persoonsgegevens, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens

Als u een verzoek tot het corrigeren, bijwerken, verwijderen, beperken of wissen van persoonsgegevens of tot toegang hiertoe indient of bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens of hieraan een eind wilt maken of als u om een kopie van uw persoonsgegevens voor de overdracht naar een ander bedrijf wilt verzoeken (voor zover u volgens toepasselijk recht over deze rechten beschikt), kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in het onderstaande gedeelte 'Contact'. Wij behandelen uw verzoek conform het toepasselijke recht. Raadpleeg als u in Californië woont, het gedeelte 'Aanvullende informatie over Californië' voor meer informatie over de verzoeken die u conform de wet inzake gegevensbescherming CCPA van Californië kunt indienen. Vermeld in uw verzoek heel duidelijk welke persoonsgegevens u wilt laten wijzigen dan wel of u wilt dat uw persoonsgegevens uit onze database worden gewist. Ten behoeve van uw bescherming kunnen wij alleen verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens in behandeling nemen die aan het e-mailadres zijn gekoppeld, waarmee u het verzoek naar ons stuurt. Mogelijk moeten wij uw identiteit controleren, voordat aan het verzoek wordt voldaan. We proberen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat wij mogelijk bepaalde gegevens moeten bewaren voor onze registraties en/of voor het afronden van transacties die u voor de indiening van het verzoek tot wijziging of verwijdering bent gestart (als u bijvoorbeeld een aankoop doet of aan een reclameactie deelneemt, kunt u de opgegeven persoonsgegevens eventueel pas na afronding van de aankoop resp. beëindiging van de reclameactie wijzigen of wissen). U kunt ook een klacht indienen bij de EU/EER-autoriteit op het gebied van gegevensbescherming voor uw land of regio, waar u gewoonlijk verblijft of werkt of waar een vermoedelijke inbreuk op het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming plaatsvindt. Een lijst van autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming is te vinden op http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

BEWARINGSTERMIJN

Wij bewaren persoonsgegevens net zo lang als voor het doeleinde/de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, noodzakelijk of toegestaan is en conform toepasselijk recht.

Criteria voor de bepaling van bewaringstermijnen:

 • De tijd dat er een zakelijke relatie met u bestaat en wij u de diensten beschikbaar stellen (bijvoorbeeld zolang u een account bij ons hebt of van de diensten gebruikmaakt);
 • De vraag of wij aan een wettelijke verplichting zijn onderworpen (wij zijn bijvoorbeeld volgens bepaalde bepalingen verplicht om registraties van uw transacties voor een bepaalde tijd te bewaren, voordat we ze kunnen wissen); of
 • De vraag of de opslag met het oog op onze juridische situatie (bijvoorbeeld met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, processen of onderzoeken van autoriteiten) vereist is.

DIENSTEN VAN DERDEN

Onder deze privacyverklaring vallen geen privacypraktijken, informatiepraktijken of andere praktijken van derden, inclusief exploitanten van websites of diensten waarnaar in de diensten wordt gelinkt en wij zijn niet hiervoor verantwoordelijk. Een link in de diensten betekent niet dat wij of aan ons gelieerde bedrijven de site of dienst goedkeuren waarnaar wordt gelinkt. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de gegevensverzamelings-, gebruiks-, verstrekkings- of veiligheidsrichtlijnen of -praktijken van andere bedrijven zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of andere appontwikkelaars, appaanbieders, aanbieders van socialmediaplatformen, aanbieders van besturingssystemen, aanbieders van mobiele telefonie of fabrikanten van apparaten en ook niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u via de of in verband met de apps of onze pagina's op social media aan andere bedrijven verstrekt.

RECLAME VAN DERDEN

Wij werken samen met externe reclamebureaus om advertenties voor mogelijk voor u interessante producten en diensten te plaatsen, als u de diensten en andere websites of onlinediensten oproept of gebruikt.

 • Eventueel worden advertenties aan u getoond op basis van informatie over uw oproep en uw gebruik van diensten en andere websites of onlinediensten op een van uw apparaten en op basis van informatie die van derden is verkregen. Deze bedrijven plaatsen of herkennen een uniek cookie in uw browser (ook met behulp van pixeltags). Ze kunnen deze technologieën samen met de door hen verzamelde gegevens over uw surfgedrag ook gebruiken om u op uw verschillende apparaten, zoals mobiele telefoon en laptop, te herkennen. Als u behoefte hebt aan meer informatie over deze werkwijze en wilt weten hoe u dit kunt uitzetten in de browser van de computer of mobiele telefoon waarmee u toegang tot deze privacyverklaring hebt, ga dan naar http://optout.aboutads.info/#/ en http://optout.networkadvertising.org/#/. U kunt de AppChoices-app voor uitschakeling in mobiele apps op www.aboutads.info/appchoices downloaden.

GEBRUIK VAN DIENSTEN DOOR MINDERJARIGEN

De diensten zijn niet gericht op personen jonger dan zestien (16) jaar en wij verzamelen niet doelbewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Uw recht om te verzoeken tot de verwijdering van inhoud

Als u in Californië woont, jonger dan 18 jaar bent en een geregistreerd gebruiker van de diensten bent, kunt u ons conform het wetboek van Californië, de 'California Business & Professions Code', § 22581 via een e-mail naar privacy@hansgrohe-usa.com verzoeken om door u in de diensten geposte inhoud of informatie te verwijderen. Houd er rekening mee dat door uw verzoek niet de volledige of omvangrijke verwijdering van inhoud of informatie is gegarandeerd, omdat bijvoorbeeld delen van uw inhoud mogelijk door een andere gebruiker opnieuw zijn gepost.

RECHTSRUIMTE EN GRENSOVERSCHRIJDENDE VERZENDING

Uw persoonsgegevens kunnen in alle landen waar wij gevestigd zijn of waar wij dienstverleners tewerkstellen, worden opgeslagen en verwerkt en wanneer u van diensten gebruikmaakt, bent u zich ervan bewust dat uw gegevens naar andere landen worden verzonden dan het land van uw woonplaats, inclusief de Verenigde Staten, met mogelijk bepalingen inzake gegevensbescherming die van die van uw land afwijken. Onder bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, rechtshandhavingsinstanties, regelgevingsinstanties of veiligheidsinstanties in deze andere landen bevoegd zijn om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE EER: Voor enkele niet-EER-landen is het niveau van gegevensbescherming door de Europese Commissie als adequaat volgens de EER-normen beoordeeld (een volledige lijst van deze landen vindt u hier). Voor verzendingen vanuit de EER naar landen waar het niveau van gegevensbescherming door de Europese Commissie niet als adequaat is beoordeeld, hebben wij passende maatregelen genomen, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen en bindende concernregels ter bescherming van uw persoonsgegevens. Om een toelichting op deze maatregelen te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in het onderstaande gedeelte 'Contact'.

GEVOELIGE GEGEVENS

Wij verzoeken u om niet ongevraagd gevoelige persoonsgegevens (bijv. nummers voor sociale verzekeringen, informatie over raciale of etnische achtergrond, politieke meningen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) via de diensten of op enigerlei andere wijze naar ons te sturen.

EXTERNE BETAALDIENSTEN

De diensten bieden u wellicht de mogelijkheid om via externe betaaldiensten waar u een eigen account hebt aangemaakt, betalingen aan de vennootschap te verrichten. Als u via een dergelijke dienst een betaling aan ons verricht, worden uw persoonsgegevens door deze derde en niet door ons verzameld en zijn ze onderworpen aan het privacybeleid van deze derde en niet aan deze privacyverklaring. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik en de verstrekking van uw persoonsgegevens door genoemde derde.

BIJWERKINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

De aanwijzing 'LAATSTE BIJWERKING' hierboven in deze privacyverklaring geeft aan wanneer deze voor het laatst is herzien. Wijzigingen treden met de publicatie van de herziene privacyverklaring in de diensten in werking.

CONTACT

Hansgrohe BV, met zetel te Naritaweg 126-130,  Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik en de verstrekking van uw persoonsgegevens conform deze privacyverklaring. Als u vragen over deze privacyverklaring hebt, neem dan contact op via

privacy@hansgrohe.nl

of

Hansgrohe BV
Naritaweg 126-130
1043CA Amsterdam

U kunt zich ook wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van onze groep: privacy@hansgrohe.com.

Vermeld in uw e-mails aan ons geen creditcardgegevens of andere gevoelige informatie, omdat e-mailverkeer niet altijd veilig is.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER CALIFORNIË

Conform de wet inzake gegevensbescherming van Californië van 2018 ('CCPA') stellen wij de volgende aanvullende informatie over de categorieën van door ons verzamelde, gebruikte en verstrekte persoonsgegevens van in Californië woonachtige personen hier beschikbaar.

Altijd goed advies

Kranen en douches van hansgrohe kopen in de buurt