Waterdruppels.
Stand november 2019

Juridische informatie

Voor de webpagina van Hansgrohe Nederland zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van kracht. Wij verzoeken u deze aandachtig te lezen voordat u onze website gebruikt. Door het gebruik van onze website verklaart u zich accoord met onze gebruiksvoorwaarden.

Volledigheid en juistheid van onze informatie

Wij stellen alles in het werk deze website van de actueelste en, indien mogelijk, juiste en volledige informatie te voorzien. Voor de actualiteit van de informatie of de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor bepaalde gebruiksdoeleinden zijn wij echter niet aansprakelijk.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud te allen tijde in te korten en naar andere onderwerpen te verschuiven, tijdelijk te blokkeren en/of definitief te wissen.

Beschikbaarheid van onze verrichtingen

Het doel van onze website is uitsluitend u algemeen te informeren over onze activiteiten. Door onze informatie ontstaat echter geen wettige aanspraak op bepaalde prestaties en de volledige, onbeperkte of ongestoorde beschikbaarheid daarvan. Wij verzoeken u erop te letten dat afzonderlijke informatie op onze website betrekking kan hebben op producten, programma's of services die in bepaalde landen niet verkrijgbaar zijn. Wend u voor de in uw land verkrijgbare producten of services tot uw Hansgrohe-verkooppartner ter plaatse.

Inhoud van derden

De volgende inhoud is niet van ons afkomstig en verwoordt niet onze mening, zodat wij daarvoor om die reden niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn:

  • De bijdragen voor een eventueel ingesteld discussieforum zijn niet van ons afkomstig, maar van de betreffende gebruikers. Wij controleren de inhoud die door de gebruiker beschikbaar is gesteld, zoals meningen, adviezen, uitleg, aanbiedingen of overige informatie, niet op rechtmatigheid of juistheid. Het is niet toegestaan onze discussieforums te gebruiken voor uitingen die in strijd zijn met de wet, belasterend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker vrijwaart ons van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit zijn/haar gebruik in strijd met de voorwaarden van onze website.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de door ons gekoppelde pagina's.
  • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie over onze dealers bij het zoeken naar een dealer. Wij houden geen toezicht op deze inhoud of zoeken niet naar omstandigheden die verwijzen naar onwettige handelingen. Indien wij op de hoogte worden gesteld van dergelijke wetsovertredingen, dan zullen wij de betreffende informatie echter onmiddellijk verwijderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank en de plaats van handeling is Amsterdam.

Auteursrecht

Copyright Hansgrohe 2017. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, illustraties, geluids-, video- en animatiebestanden zijn onderhevig aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het geestelijk eigendom. Zij mogen noch voor handelsdoeleinden noch voor doorgifte gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites gebruikt worden. Sommige internetpagina's van Hansgrohe bevatten ook materiaal, dat onderworpen is aan het auteursrecht van diegenen, die dit materiaal ter beschikking hebben gesteld.

Altijd goed advies

Kranen en douches van hansgrohe kopen in de buurt