Stand: April 2018

Hansgrohe fabrieksgarantie

Our guarantee conditions

PowderRain spray underneath the overhead shower.
Hansgrohe geeft vijf jaar garantie voor langdurig plezier van onze producten.

I. Garantieverklaring

Hansgrohe B.V. garandeert Eindgebruikers dat haar producten vrij zijn van materiaal-, fabricage-, of constructiefouten. De producten voldoen aan de nationaal en europees geldende normen voor drinkwaterinstallaties en voldoen aan de bouw- en keuringsprincipes.

II. Garantietermijn

Hansgrohe B.V. biedt fabrieksgarantie aan Eindgebruikers van producten die onder de merken Hansgrohe en Axor worden verkocht. “Eindgebruiker” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het product voor eigen gebruik heeft aangekocht, zonder de intentie te hebben om deze door te verkopen of te installeren bij derden. De garantie geldt uitsluitend voor de Eindgebruiker die het product als eerste heeft gekocht, en niet voor volgende eindgebruikers. De garantietermijn bedraagt 5 jaar na aankoop door de eerste Eindgebruiker van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie dient de Eindgebruiker een aankoopbewijs, waaruit de aankoopdatum duidelijk blijkt, te overleggen. Bij toepassing in bedrijven, waaronder begrepen hotels, wordt de garantie alleen geboden onder de voorwaarde van regelmatig en vakkundig onderhoud, minimaal eenmaal per jaar. Vervangen en gerepareerde goederen vallen eveneens onder de garantie. De garantietermijn wordt door een reparatie of levering van onderdelen in de garantieperiode echter niet verlengd of vernieuwd.

III. Schriftelijke melding van Defecten

Onder “Defect” wordt verstaan een defect dat te wijten is aan het productieproces van de fabrikant. Niet of slecht functioneren van producten als gevolg van slijtage of onjuist onderhoud (onjuist gebruik van schoonmaakmiddelen) wordt hieronder niet begrepen. De Eindgebruiker kan een beroep doen op de Fabrieksgarantie, door Defecten schriftelijk te melden bij het verkooppunt of de installateur, waarbij de Eindgebruiker tevens aangeeft dat het Defect binnen de garantietermijn is gemeld en een kopie van het aankoopbewijs aanhecht. De melding van het Defect dient eveneens binnen de garantietermijn door Hansgrohe B.V. te zijn ontvangen.

IV. Voorwaarden voor de garantie

Alleen bij meldingen van Defecten die binnen de garantietermijn door Hansgrohe B.V. zijn ontvangen, zal Hansgrohe B.V. het gemelde Defect aan het product verhelpen. Het verhelpen van het Defect geschiedt zodanig dat Hansgrohe B.V. de keuze heeft om defecte onderdelen te repareren of door onderdelen te vervangen. Bij tijdige melding van een gegronde klacht worden onderdelen, arbeidsloon en vracht- en verpakkingskosten niet berekend. Na het verstrijken van het tweede jaar van de garantietermijn worden alleen voorrijkosten berekend.
De Eindgebruiker dient Hansgrohe voldoende tijd en mogelijkheden te verschaffen om herstelleveringen en/of reparaties uit te voeren. Indien de Eindgebruiker niet meewerkt aan reparaties of herstelleveringen, is Hansgrohe bevrijd van haar garantieverplichtingen en niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade. Indien de Eindgebruiker een spoedreparatie verlangt of verlangt dat de reparatie geschiedt buiten de gebruikelijke werkuren, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Eindgebruiker.

Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost of kan de reparatie niet door Hansgrohe worden uitgevoerd, dan verklaart Hansgrohe zich op verzoek van de Eindgebruiker bereid om een gratis vervangend product te leveren van hetzelfde type en dezelfde uitvoering. Mocht dit product niet langer beschikbaar zijn, dan dient Hansgrohe een gelijkwaardig product te leveren. Overige voorwaarden voor het in werking treden van de garantie zijn:
- installatie door een erkende installateur;
- onderhoud van de producten zoals beschreven in de handleiding, bijgevoegd bij het product;
- het in acht nemen van de algemeen aanvaarde montage- en onderhoudsvoorschriften

V. Uitzonderingen

De Fabrieksgarantie is niet van toepassing op de volgende onderdelen:
- aan slijtage onderhavige delen;
- breekbare onderdelen zoals glas en verlichting (bij defecten veroorzaakt door breuk);
- vervangingsonderdelen zoals batterijen, lampjes en filters. De Fabrieksgarantie is bovendien niet van toepassing in de volgende gevallen:
- bovenmatige belasting, verkeerd, oneigenlijk of onnatuurlijk gebruik van het product;
- opzettelijke of door verwaarlozing ontstane beschadigingen;
- beschadigingen veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, verkeerd onderhoud of gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen (zie reinigingsadvies);
- incorrecte afstelling van de waterregulerende (zouthoudende) installatie;
- wanneer installatie is verricht door niet erkende installatiebedrijven of gebruik is gemaakt van onderdelen van “vreemde herkomst”;
- beschadigingen ontstaan tijdens montage; - incorrecte installatie (o.a. niet conform de montagehandleiding); - invloed van chemische/elektrochemische stoffen of invloed van elektriciteit; - schade ontstaan door “force majeure”of natuurrampen (o.a. overstroming, brand en bevriezing).

Altijd goed advies

Kranen en douches van hansgrohe kopen in de buurt